Artabażur

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ART – ABAŻUR SP.J.
 (obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.)
(zwany dalej: „Regulaminem”)
 
 
ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 
 
1.       Podmiotem prowadzącym sklep internetowy pod adresem: sklep.art-abazur.com.pl (zwanym dalej: „Sklepem Internetowym”) jest spółka pod firmą Art – Abażur M.K. Kromczyńscy, L. Zielińska spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Czorsztyńska 29, kod pocztowy 60-474, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000306385, NIP 7810002543, REGON 630520536, e-mail: sklep@art-abazur.com.pl nr telefonu: (61) 854 98 95, nr faksu: (61) 816 11 15, zwana dalej: „Sprzedawcą”.
 
2.       Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady wykonywania tychże umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 
3.       Ilekroć niniejszy regulamin posługuje się słowem „Klient”, należy przez nie rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość, o ile niniejszy Regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej.
 
4.       Jeżeli Klientem nie jest osoba fizyczna, poczytuje się, iż osoba działająca w jej imieniu we wszelkich czynnościach unormowanych niniejszym regulamin jest przedstawicielem Klienta umocowanym w sposób należyty do jego reprezentowania w świetle obowiązującego prawa.
 
5.       Przez „Zamawiającego” uważa się Klienta lub osobę fizyczną działającą na jego rzecz oraz w jego imieniu przy wszelkich czynnościach faktycznych i prawnych objętych niniejszym regulaminem.
 
6.       Za „Konsumenta”, stosownie do treści art. 221 z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (zwanej dalej: „k.c.”) uważa się wyłącznie osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
7.       Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedawcy, w tym na stronie pod adresem: sklep@art-abazur.com.plw szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszenie do podjęcia rokowań albo negocjacji lub złożenia oferty Sprzedawcy celem zawarcia umowy.
 
 
RODZIAŁ II – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA.
 
 
1.       Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane w następujący sposób:
 
a)      za pomocą strony internetowej pod adresem: sklep@art-abazur.com.pl, tj. zorganizowanego systemu informatycznego sklepu internetowego za pomocą dostępnego tamże interaktywnego formularza;
b)      pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: sklep@art-abazur.com.pl
 
2.       Klient ponosi we własnym zakresie koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi Klienta właściwymi cennikami, tabelami opłat i prowizji itp. dostawcy usług telekomunikacyjnych.
 
3.       W przypadku złożenia zamówienia za pomocą strony internetowej:
 
a)      warunkiem jego złożenia jest dokonanie rejestracji przez Zamawiającego na stronie internetowej Sprzedawcy;
b)      wybór przez Zamawiającego towaru następuje poprzez dodanie pożądanego towaru lub towarów do koszyka;
c)       złożenie zamówienia polega na właściwym i poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej, po dodaniu towaru lub towarów do koszyka.
 
4.       W przypadku złożenia zamówienia pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie, zamówienie to musi zawierać imię i nazwisko Zamawiającego, imię i nazwisko lub firmę bądź nazwę Klienta, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres miejsca dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów, a także sposób dostawy.
 
5.       Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o woli zawarcia umowy sprzedaży wybranego przez siebie towaru lub towarów (oferta).
 
6.       Konsument w momencie składania zamówienia składa oświadczenie, w którym wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 
7.       Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 
8.       Po prawidłowym złożeniu zamówienia Sprzedawca wysyła Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zamówienia, które nie jest jeszcze równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta. Jest ona tylko i wyłącznie informacją, iż Sprzedawca to zamówienie otrzymał.
 
9.       Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiednią wiadomość (np. co do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji).
 
10.   Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie (ofertę) przesyła niezwłocznie Klientowi oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość, z zastrzeżeniem sytuacji następujących:
 
a)      w przypadku, gdy wybrano opcję płatności przelew (przedpłata) lub płatność elektroniczną - zawarcie umowy sprzedaży na odległość następuje z moment uznania kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy;
b)      w przypadku osobistego odbioru zamówionych towarów – zawarcie umowy sprzedaży następuje w po zbadaniu przez Klienta przedmiotu umowy w salonie Sprzedawcy oraz osobistej akceptacji oferty.
 
11.   Jeżeli Klient jest konsumentem, Sprzedawca, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.
 
12.   W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia faksem lub telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedawcy o treści w sposób jednoznaczny wyrażający wolę związania się umową, np.: poprzez sformułowanie „Akceptuję/potwierdzam warunki umowy” lub równoznaczne.
 
13.   Zamówienia realizowane są co do zasady według kolejności ich składania.
 
 
ROZDZIAŁ III – CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU.
 
 
1.       Wszystkie ceny zawarte na stronie internetowej są wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 
2.       Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w złożonym zamówieniu, co do którego Sprzedawca złożył oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 
3.       Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 
4.       Podczas składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 
5.       Jeżeli Klient nie został podczas składania zamówienia poinformowany w sposób odmienny, płatność za zamówiony towar może zostać dokonana przez Klienta:
 
a)      przed wydaniem towaru:
a.       przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 55 1240 1763 1111 0000 1814 6934, prowadzonym przez Bank Pekao S.A. II Oddz. w Poznaniu;
b.      w formie przelewu elektronicznego za pośrednictwem systemu Przelewy24;
b)      w momencie odbioru towaru:
a.       gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta z salonu Sprzedawcy własnym staraniem i na własny koszt;
b.      gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pomocą przewoźnika.
 
6.       W przypadku wybrania jako formy płatności płatności za pobraniem do kosztów przesyłki kurierskiej doliczona zostanie kwota 25,00 zł brutto  niezależnie od ilości zamówionych towarów w ramach jednego zamówienia oraz jego wartości, o ile Sprzedawca nie poinformował Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia w sposób odmienny.
 
7.       Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej do rąk przewoźnika przy odbiorze towaru) wynosi 6.500 (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych). W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza w/w kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z Klientem.
 
8.       W przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient może ponieść dodatkowe koszty dokonywanej przez siebie transakcji zgodnie z obowiązującą Klienta właściwą tabelą opłat i prowizji banku lub innego dostawcy usług płatniczych.
 
9.       Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dokonanie płatności w odmienny sposób niż wybrany w momencie składania zamówienia za uprzednią wyraźną zgodą Sprzedawcy.
 
10.   Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 
11.   W przypadku, gdy wybrano opcję płatności przelew (przedpłata) lub płatność elektroniczną za dzień zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 
12.   Jeżeli wybrano opcję płatności przelew (przedpłata), o terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w szczególności w wysłanym na adres e-mail Klienta potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 
13.   Na wszystkie zamówione towary Sprzedawca wystawia paragony fiskalne lub faktury VAT, które dostarczane są Klientowi wraz z towarem.
 
14.   Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT, zaś Klient jako nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
 
15.   W sytuacji, gdy złożenie zamówienia przez osobę fizyczną następuje przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez kupującego (np. z podaniem firmy lub nazwy), domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 
16.   Termin realizacji zamówienia wynosi z reguły 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, lecz nie dłużej niż 10 dni roboczych od tego samego momentu. Termin ten obejmuje okres od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji aż do skompletowania towaru i przygotowania do wysyłki. Nie obejmuje on czasu dostawy.
 
17.   W wyjątkowych sytuacjach, np. zamówień obejmujących większą liczbę zamówionych towarów lub towarów według indywidualnej specyfikacji Klienta bądź z innych przyczyn spowodowanych okolicznościami za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, terminy, o których mowa w pkt. 16 niniejszego Rozdziału mogą ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca obowiązany jest poinformować Klienta najpóźniej w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 
18.   Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie. Sprzedawca informuje Klienta również o wszelkich  ograniczeniach dotyczących dostawy towaru lub towarów, najpóźniej na początku składania Zamówienia.
 
19.   W przypadku, gdy wybrano opcję płatności przelew (przedpłata) lub płatność elektroniczną towar lub towary zamówione przez Klienta, a wybranym sposobem dostawy jest przesyłka wysłana za pomocą firmy kurierskiej, termin realizacji zamówienia nie może upłynąć wcześniej aniżeli termin dokonania zapłaty przez Klienta (dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy).
 
20.   Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
 
a)      przesyłką wysłaną za pomocą firmy kurierskiej (z reguły przesyłka taka dociera do Klienta w ciągu 2 dni roboczych od dnia nadania paczki przez Sprzedawcę);
b)      odbiór osobisty zamówienia w salonie Sprzedawcy.
 
21.   Koszty przesyłki kurierskiej zamówionego towaru na terenie kraju ponosi Klient i wynoszą one 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych niezależnie od ilości zamawianego towaru, o ile Sprzedawca nie poinformował Klienta w sposób odmienny najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
 
22.   Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy dostawy zamówionego towaru. W takim wypadku obowiązują warunki i formy dostawy wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą dostawy.
 
23.   Przed odebraniem przesyłki zawierającej zamówiony towar lub towary należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, w szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody (zalecane), skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 
 
 
ROZDZIAŁ IV - ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 
 
 
1.       Prawo do odstąpienia, o którym mowa poniżej przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Ilekroć w niniejszym rozdziale użyte jest słowo „Klient”, oznacza ono tylko
i wyłącznie Klienta będącego Konsumentem.
 
2.       Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 (czternastu) dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, zgodnie z art. 33, 34 ust. 2 i 35 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. RP z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
 
3.       Klient może odstąpić od zawartej umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
4.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części), zaś w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 
5.       Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
6.       Oświadczenie to może zostać wysłane Sprzedawcy również drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
 
7.       W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w tenże sposób.
 
8.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 
9.       Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 
10.   W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 
11.   Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 
12.   Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia do niego rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
13.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
14.   Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:
 
a.       Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem;
 
b.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
15.   Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (w tym koszty dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
 
16.   Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.
 
17.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. RP z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), w tym m.in. umów o:
 
a.       świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 
b.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 
c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
d.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 
e.      w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 
 
ROZDZIAŁ V – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, PROCEDURY REKLAMACYJNE.
 
 
 
1.       Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towarów (rzeczy) wolnych od wad oraz  - w odniesieniu do Konsumentów - odpowiada za wady towarów (rzeczy) na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. k.c.
 
2.       Wszystkie towary zamieszczone w sklepie internetowym Art – Abażur Sp.j. są towarami nowymi, chyba, że w opisie towaru wyraźnie zaznaczono, iż jest to towar używany.
 
3.       W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady stosownie do treści art. 558 k.c. jest wyłączona.
 
4.       Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią zapewnienia, o którym mowa w art. 5561 § 1 pkt 1 k.c. oraz art. 5561 § 2 k.c., ani oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 k.c.
 
5.       Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 
6.       Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą Sprzedawcy na adres: Art- Abażur Sp.j. , ul. Modrzewiowa 6,  62-081 Przeźmierowo
 
7.       Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji w terminie wskazanym powyżej nie jest równoznaczne z jej przyjęciem, przy czym zastrzeżenie to nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem.
 
8.       Wszelkie kolory zdjęć lub rysunków towarów zamieszczone na stronie internetowej mogą odbiegać od rzeczywistości. Powyższa okoliczność może powstać w szczególności ze względu na różnice w wyświetlaniu obrazów przez monitory komputerowe lub inne ekrany czy też może być spowodowana okolicznościami związanymi z funkcjonowaniem komputerów lub innych urządzeń cyfrowych lub ich komponentów takich jak np. karty graficzne jak również ze względu na oświetlenie, w którym Zamawiający przegląda stronę internetową. Różnice w tym zakresie nie stanowią przypadku niezgodności towaru z umową.
 
9.       Sprzedawca zastrzega, iż wszelkie sprzedawane przez niego towary mogą różnić się od tych prezentowanych na zdjęciach lub w innej formie na stronach internetowych Sprzedawcy, w szczególności mogą nie zawierać przedstawianego na nich wyposażenia dodatkowego lub innych elementów (np. żarówek, podstaw do lamp itp.). Każdorazowo zakres przedmiotowy sprzedaży określony jest w opisie towaru.
 
10.   Sprzedawca nie prowadzi polityki stosowania towarów zastępczych.
 
11.   Niniejszy Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 
 
ROZDZIAŁ VI – PANEL KLIENTA.
 
 
1.       Klient uzyskuje dostęp do Panelu Klienta po rejestracji.
 
2.       W ramach rejestracji Klient podaje: login, hasło, imię, nazwisko, adres e-mail, pełne brzmienie firmy bądź nazwy, NIP, REGON, numer telefonu, ewentualnie numer faksu i adres.
 
3.       Podając powyższe dane Klient zapewnia, że wskazane przez niego dane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
 
4.       Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaznaczenia w formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 
5.       W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Panelu Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Panelu Klienta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 
6.       Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych Sprzedawcy jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
7.       Klient nie jest uprawniony do jakichkolwiek ingerencji w treści zawarte na stronach internetowych Sprzedawcy, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania ani inne elementy Sklepu Internetowego, jak również nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 
8.       Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez niniejszy Regulamin, w szczególności czynności które:
 
a)      destabilizowałyby pracę Sklepu Internetowego Art – Abażur Sp.j.;
b)      utrudniałyby dostęp do Sklepu Internetowego Art – Abażur Sp.j lub zawartości lub korzystanie z nich;
c)       stanowiłyby publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
d)      polegałyby na korzystaniu z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
e)      stanowiłyby inne działania na szkodę Sklepu Internetowego Art – Abażur Sp.j., Sprzedawcy, Klientów lub zagrażałyby ich prawom lub interesom.
 
9.       Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Panelu Klienta lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
 
a)      Klient korzysta ze Sklepu Internetowego Art – Abażur Sp.j. w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
b)      Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym lub naruszające dobre obyczaje.
 
10.   Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych dotyczących dostępu do Panelu Klienta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w Sklepie Internetowym zostanie usunięte, a dostęp do Panelu Klienta zablokowany.
 
11.   Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych dotyczącą Panelu Klienta w przypadku:
a)      zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Sklepu Internetowego na osobę trzecią;
b)      naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu,
c)       w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 (sześciu) miesięcy.
 
12.   Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych dotyczącej Panelu Klienta następuje z zachowaniem 7 (siedmio) - dniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Klienta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 
 
ROZDZIAŁ VII – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
 
 
1.       W związku z dokonaniem przez Zamawiającego lub Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym lub w związku ze złożeniem zamówienia Sprzedawca dokonuje przetwarzania danych osobowych Zamawiającego lub Klienta.
 
2.       Podanie danych następuje na zasadzie dobrowolności.
 
3.       Przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 
4.       Przetwarzanie danych osobowych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 
5.       Przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego lub Klienta następuje z uwagi na konieczność realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dostęp do Panelu Klienta), umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz w celach, na które Zamawiający lub Klient wyrażą zgodę (w tym dla marketingu bezpośredniego własnych produktów).
 
6.       Zamawiający lub Klient, w przypadku podania danych osobowych, składa oświadczenie, iż wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 
7.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie jest Sprzedawca, tj. spółka pod firmą: Art – Abażur M.K. Kromczyńscy, L. Zielińska spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Czorsztyńska 29, kod pocztowy 60-474, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000306385, NIP 7810002543, REGON 630520536,  który zastrzega sobie prawo do powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
8.       Zamawiający lub Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia. Zamawiającemu lub Klientowi przysługuje również prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 
9.       Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 
10.   W odniesieniu do ochrony danych osobowych w zakresie nieunormowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
 
ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
 
1.       Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. i nie dotyczy umów zawartych przed tą datą.
 
2.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany w każdej chwili niniejszego Regulaminu, np. z powodu dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Sklepu Internetowego, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu są wiążące dla wszystkich zamówień złożonych od momentu wprowadzenia zmian, przy czym Klienci, którzy posiadają konto w Sklepie Internetowym (dostęp do Panelu Klienta), zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie niniejszego Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy Regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta, a także za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przy rejestracji adres e-mail. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dostęp do Panelu Klienta) w trybie natychmiastowym.
 
3.       Wszelkie prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej do wszelkich treści zawartych na stronach internetowych Sprzedawcy, w szczególności do opisów towarów i ich zdjęć przysługują Sprzedawcy. Używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie jest surowo wzbronione i wiązać się będzie z dochodzeniem odpowiedzialności ze strony podmiotu dokonywającego naruszenia.
 
4.       Sprzedawca ma prawo powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej jako podwykonawcy.
 
5.       Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym regulaminem jest prawo polskie.
 
6.       W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 
7.       W przypadku Klientów nie będących konsumentami wszelkie spory ze Sprzedawcą dotyczące kwestii unormowanych niniejszym regulaminem, w szczególności zawartych umów sprzedaży na odległość, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
 
8.       W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 
9.       Korzystanie ze strony internetowej pod adresem: sklep.art-abazur.com.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 
przeglądarka internetowa IE 9, 10,11, Mozilla Firefox 4+, Opera 10+, Google Chrome 9+, Safari 5+
a)       lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies
w wersjiIE 9, 10,11, Mozilla Firefox 4+, Opera 10+, Google Chrome 9+, Safari 5+
lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
b)      minimalna rozdzielczość ekranu 320 px pikseli,
c)       w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików .pdf, np. Adobe AcrobatReader.
 
10.   Załączniki:
 
a)      Nr 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy;
b)      Nr 2 - Polityka prywatności i cookies.
 
 
 

 
Załącznik nr 1 .
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
Prawo odstąpienia od umowy
 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]
 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy
 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
 
[5]
 
[6]
 
Instrukcja wypełniania:
 
[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:
 
w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;
 
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;
 
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;
 
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.
 
[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 
[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.
 
[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.
 
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
 
a) proszę wpisać:
 
– „Odbierzemy rzecz”; lub
 
– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
 
b) proszę wpisać:
 
– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;
 
– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;
 
– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub
 
– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz
 
c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.
 
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
– Adresat [Art – Abażur M.K. Kromczyńscy, L. Zielińska spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Czorsztyńska 29, kod pocztowy 60-474, nr faksu: 61 816 11 15, e-mail: sklep@art-abazur.com.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 
– Adres konsumenta(-ów)
 
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
– Data
 
 
 
(*) Niepotrzebne skreślić.

wstecz